Editovat

Směrnice Obce Plch č. 1/2013,

kterou se zavádí  stočné na území obce Plch

Zastupitelstvo obce Plch se na svém zasedání dne 16.12.2013 usnesením č. VII /2013 usneslo vydat  v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) tuto směrnici, kterou se v obci Krumsín zavádí stočné (dále jen „směrnice“):

Článek I.
Základní ustanovení

1) Obec je povinna se v této věci řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

2) Tato směrnice upravuje způsob likvidace tekutých domovních odpadů (dále odpadní vody) v obci Plch.

Článek II
Odpadní vody

 Ve smyslu zákona o odpadních vodách se za odpadní vodu považuje voda použitá v rodinných domech, v rekreačních objektech, provozech a zařízeních, která má změněnou jakost (složení a teplotu) a může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.

Článek III.
Povolený způsob likvidace odpadních vod

 1) Obec může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

2) Obec zajistila výstavbu čistírny odpadních vod  (dále jen ČOV), která umožňuje vyčištění všech splaškových a znečištěných dešťových vod. Na tuto čističku je napojena veřejná kanalizace. Obec Plch je vlastníkem (provozovatelem) kanalizace a ČOV.

3) Za odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět jsou považovány vody splaškové, a znečištěné dešťové vody, jejíž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu obce Plch. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do kanalizace vypouštěny.

4) U objektů, které nejsou na systém ČOV napojeny, jsou majitelé nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905.

Článek IV.
Povinností vlastníků nemovitostí 

1) Majitelé nemovitostí  mohou být připojeni do kanalizačního systému napojeného na ČOV:

a) přímo domovní kanalizační přípojkou (z koupelen, prádelen, kuchyní, wc)

b) přes usazovací nádrž nebo dvoukomorový septik přímo nebo mohou přečerpávat odpadní vodu kalovým čerpadlem do vpusti(kontrolní jímka) před domem 

2) Majitelé nemovitostí napojených na kanalizační systém jsou povinni platit poplatek a odvod a vyčistění odpadních vod / dále jen stočné /.

Článek V.
Stočné

1) Tato směrnice  stanovuje úhradu stočného za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a dále stanovuje určení ceny stočného. Úhradu za odvedení odpadních vod místní kanalizací do čistírny odpadních vod platí majitelé nebo uživatelé domů, drobných provozoven a soukromí podnikatelé na základě smlouvy uzavřené s Obcí Plch  jako provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod.

 2) Stočné jsou povinni platit všechny osoby, které bydlí v nemovitostech (rodinné nebo nájemní domy, chalupy, chaty apod.) na území obce Plch a kteří mají možnost  připojení na obecní kanalizaci.

3) Objekty, které nejsou trvale obydleny, platí paušál stočného ve výši za jednu osobu.

 4) Vybírání stočného zajišťuje Obecní úřad Plch

Článek VI.
Osvobození od poplatku za stočné 

1) Od placení stočného jsou osvobozeny osoby, které  mají v obci trvalý pobyt, ale prokazatelně v obci trvale nebydlí a platí tento poplatek jinde. 

2) Od placení stočného jsou osvobozeny osoby, které  mají v obci trvalý pobyt, ale prokazatelně pobývají převážnou část roku ve zdravotnických a sociálních zařízeních (LDN apod.). Převážnou částí roku se pro účely této směrnice rozumí alespoň 183 po sobě jdoucích kalendářních dnů v roce. 

Článek VII.
Smlouvy 

1) Na poskytování služby spočívající v odvádění odpadních vod je uzavřena s vlastníkem nemovitosti napojené na kanalizaci smlouva na odvádění odpadních vod. 

2) Obec Plch je dodavatelem služby na odvádění odpadních vod, provozovatelem a vlastníkem kanalizace a správcem uživatelského poplatku. 

3) Návrh smlouvy na odvádění odpadních vod schvaluje zastupitelstvo obce Plch. Vlastní smlouvy s vlastníkem nemovitosti podepisuje starosta obce. 

Článek VIII.
Cena za poskytnutou službu 

1) Odběratel služby na odvádění odpadních vod bude  poplatek za stočné hradit podle  směrných čísel roční potřeby vody dle Vyhlášky 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon). 

2) V prosinci toho kterého roku zastupitelstvo obce Plch schválí cenu stočného za 1 m3 ,  na následující kalendářní rok. Při výpočtu ceny stočného se vychází z obecně závazných platných cenových předpisů. 

3) Dodavatel je povinen každou změnu ceny stočného zveřejnit a to nejpozději  do 30 dnů po schválení. Vyhlášení změny ceny stočného bude provedeno prostřednictvím obecního úřadu -  na úřední desce obce, elektronické úřední desce. 

4) Stočné bude použito na provozní náklady  kanalizace a ČOV a pro povinnou tvorbu rezervy dle zákona. 

5) Odběratel má právo požadovat po dodavateli kalkulaci ceny stočného. 

Článek IX.
 Způsob výpočtu ceny stočného - stočné paušál občané vlastníci 

1) Pro stanovení počtu osob, z něhož se vychází při výpočtu stočného dle směrných čísel roční potřeby vody (občané)  je pro správce poplatku rozhodný počet osob hlášených k trvalému pobytu v daném č. p. ke dni 30.11. toho kterého roku v dané nemovitosti napojené na kanalizaci a počet objektů k rekreaci. 

2) Stočné nebude vybíráno 2x ročně dle stanovené ceny pro daný kalendářní rok. Platba je možná hotovosti na Obecním úřadě Plch, nebo na bankovní účet obce Plch. Termín pro zaplacení stočného bude 5 a 10 měsíc  daného kalendářního roku.

Způsob výpočtu ceny stočného  u nemovitostí,

kde není hlášen nikdo k trvalému pobytu 

1) Pro stanovení celkové ceny stočného  u nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu  žádná osoba je pro správce poplatku rozhodným číslem číslo jedna.  Platba bude stejná jako za jednu trvale hlášenou osobu v obci Plch

 Článek XI.
Kontrola způsobu likvidace odpadních vod

1) Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění  mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,
d) ministerstvo.

2) Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti septiku
b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s vedením jména, číslo popisného nemovitostí a data

c) prokázat odvoz takového množství odpadní vody, které odpovídá směrnému číslu dle Vyhlášky  428/2001Sb a vybavenosti bytu.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1) Při porušení této směrnice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Článek  XIV.
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Martin Půlpán
místostarosta

Půlpán Bohuslav
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

ANCHOR_TOP_TITLE