Editovat

OBEC PLCH

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Plch se na svém zasedání dne 6. 2. 2015 usnesením č. 1/2015/4… usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Plch zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Plch.

(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení držitel psa uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a) za prvního psa 50 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Čl. 7

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku ze psů, ze dne
18. prosince 2006.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Martin Půlpán
místostarosta

Bohuslav Půlpán
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 2. 2015

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Soubory ke stažení:

Vyhláška č. 2/2007 doc 34.50 KB
ANCHOR_TOP_TITLE