Editovat

Směrnice č. 4/2018

Jednací řád Zastupitelstva obce PLCH

Zastupitelstvo obce Plch se usneslo podle ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na tomto svém jednacím řádu:

I.

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva obce, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.

2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu se zákony.

II.

Pravomoci zastupitelstva obce

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce ve smyslu ustanovení § 35, odst. 1) zákona a všech otázkách uvedených v ustanovení § 84, odst. 2) a 5)a§ 85 zákona.

2. Zastupitelstvo obce je oprávněno si ve smyslu ust. § 84, odst. 4) zákona vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce, není-li zákonem tato pravomoc vyhrazena jinému orgánu obce.

III.

Svolání zasedání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce, svolává je starosta obce. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce a nebo hejtman kraje. V tomto případě se zasedání zastupitelstva obce musí konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.

2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst. 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

3. Zastupitelstvo obce musí být svoláno tak, aby zastupitelé byli informováni o konání zastupitelstva obce nejméně 7 dnů před jeho konáním. To neplatí, je-li dán naléhavý důvod ke konání zastupitelstva ve lhůtě kratší než 7 dnů nebo jde-li o náhradní zasedání zastupitelstva obce.

4. Svolavatel je povinen o svolání zastupitelstva obce informovat obecní úřad, který zveřejní informaci o svolání zastupitelstva obce na úřední desce a způsobem v místě obvyklým. Informaci zveřejní alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce pokud se nejedná o naléhavý důvod svolání zastupitelstva obce. Informace musí obsahovat údaje o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva obce.

IV.

Příprava zasedání zastupitelstva obce

1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:

2. a) dobu a místo jednání

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.

3. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. Právo k předložení návrhu k zařazení na pořad jednání má rovněž hejtman kraje, je-li zasedání zastupitelstva obce svoláno na jeho žádost (ust. čl. III. odst. 1. tohoto jednacího řádu), a další osoby, o nichž tak rozhodne zastupitelstvo obce.

4. Návrhy výborů a členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně. Návrhy výborů zastupitelstva obce předkládají zpravidla předsedové výborů, není-li těmito orgány stanoveno jinak.

5. Písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v jednom vyhotovení na obecní úřad nejpozději před dnem zasedání zastupitelstva obce. Vyžadují-li si to zvláštní okolnosti, mohou být materiály pro zasedání zastupitelstva obce předány na obecní úřad v den zasedání tak, aby mohly být předloženy členům zastupitelstva obce na zasedání.

6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit danou problematiku a rozhodnout o přijetí účinných opatření. Součástí písemných materiálů musí být zpravidla návrh usnesení formulovaný navrhovatelem.

7.V písemné podobě musí být vždy předloženy materiály a dokumenty, k jejichž platnosti zákon vyžaduje schválení zastupitelstvem obce, zejména - obecně závazné vyhlášky obce či jejich změny, nařízení obce či jejich změny, zřizovací listiny organizací a organizačních složek obce či jejich změny, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek obce, smlouvy o poskytnutí dotace či půjčky, smlouvy o výpůjčce, společenské či zakládací smlouvy a stanovy, smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, atd.

V.

Účast členů zastupitelstva obce na zasedání

1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva obce, jinak jsou povinni se předem omluvit starostovi obce s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta obce.

2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva obce svým podpisem do prezenční listiny.

VI.

Účast dalších osob na zasedání zastupitelstva obce

1. Člen zastupitelstva obce je povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy obce Plch a jejích občanů.

2. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci(střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost.

VII.

Pořad jednání zasedání

1. Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na pořad jednání zasedání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta, případně místostarosta obce, při zahájení zasedání zastupitelstva obce přednese návrh pořadu jednání a nechá o něm, popřípadě o jeho doplnění nebo námitkám proti němu hlasovat.

2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. Požádají li o doplnění pořadu jednání člen zastupitelstva obce, před vlastním zasedáním, rozhodne o tomto zařazení zastupitelstvo obce hlasováním.

3. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na pořad jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

VIII.

Průběh zasedání zastupitelstva obce

1. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, zasedání řídí z pravidla starosta, případně místostarosta obce.

2. Starosta případně místostarosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání ukončí a do čtrnácti dnů svolá nové zasedání, k témuž, nebo zbývajícímu pořadu jednání.

3. V zahajovací části zasedání starosta, případně místostarosta prohlásí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva obce a prohlašuje zda zasedání je usnášení schopné. Dává schvalovat pořad jednání zasedání, popřípadě jeho doplnění a opatření zda diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Nechá zvolit ověřovatele zápisu z příslušného zasedání. Po tomto sděluje, zda byl zápis z minulého zasedání ověřen, popřípadě jaké námitky byly proti zápisu podány. Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí v průběhu celého zasedání zastupitelstva obce.

4. Zápis, proti němuž nebyly podány žádné námitky se pokládá za schválený. Pokud proti zápisu byly podány nějaké námitky ze strany ověřovatelů, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

5. Úvodní slovo k hlavním bodům přednese navrhovatel. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu, nebo jiných právních předpisů.

6. Občan obce, který dosáhl věku 18 let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednaným věcem v rámci diskuse. Toto oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

7. Zastupitelstvo obce může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout, nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům pořadu zasedání zastupitelstva obce.

8. Do rozpravy se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jenom do konce rozpravy k projednávanému bodu. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.

9. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády, nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

10. V průběhu zasedání zastupitelstva obce se rozprava k danému tématu omezuje takto:

-Nikdo nemůže o téže věci mluvit více než dvakrát, jestliže nesouhlasí nadpoloviční většina zastupitelů

-Doba diskusního vystoupení se omezuje maximálně na 5 minut, u předkladatele na 10 minut.

-Technické poznámky se omezují maximálně na 3 minuty

11. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

IX.

Příprava usnesení zastupitelstva obce

1. Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva obce.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům zasedání zastupitelstva obce. Závěry, opatření a způsob kontroly usnesení musí být formulováno stručně a adresně s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a obecnímu zastupitelstvu předkládá zapisovatel.

3. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti, starostovi obce, členům zastupitelstva obce a obecnímu úřadu.

X.

Hlasování

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet jeli přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2. Zastupitelstvo obce hlasuje o jednotlivých bodech navrženého usnesení zvlášť, stanoví jejich pořadí pro hlasování předsedající zasedání.

3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce o jedné variantě, nebo protinávrhu a ostatní varianty a návrhy jsou považovány za zamítnuté.

4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty obce usnést na dohadovacím řízení. Starosta obce v tomto případě vyzve názorové skupiny členů zastupitelstva obce, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce na nezbytně nutnou dobu přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta obce. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu že upravený návrh získá potřebnou většinu, přednese jej a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta obce návrh za zamítnutý.

5. Hlasování se provádí z pravidla veřejně. Tajně se hlasuje v případech, pokud to vyžaduje povaha projednávané věci. O tomto způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo obce na návrh některého z jeho členů. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, nebo proti němu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je přijato hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce. Podmínky a způsob tajného hlasování stanoví pro ten konkrétní případ zastupitelstvo obce.

6. Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané obcí podepisuje starosta a místostarosta obce.

7. Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí vyvěšením na úřední desce po dobu patnácti dnů, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

XI.

Dotazy členů zastupitelstva obce a občanů obce

1. Členové zastupitelstva obce mají při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce, předsedy výborů, zaměstnance obce zařazených do obecního úřadu a požadovat od nich vysvětlení.

2. Práva občanů obce a oprávnění ostatních fyzických osob jsou upravena v §16 a §17 zákona o obcích, stejná práva má i čestný občan obce uvedený v §36 zákona o obcích.

3. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví na příštím zasedání zastupitelstva.

XII.

Zajištění nerušeného průběhu zasedání zastupitelstva obce

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí stanovený limit, může mu předsedající odejmout slovo.

XIII.

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za skončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech se zasedání koná znovu do 15 dnů.

XIV.

Výbory zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu obce.

2. Počet členů výboru je vždy lichý minimálně tříčlenný Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Členy výboru nemohou být starosta, místostarosta, ani osoba zabezpečující účetní práce na obecním úřadu.

Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

3. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.

4. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.

XV

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení z jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná prezenční listina přítomných.

3. V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce se uvádí:

-den a místo konání,

-hodina zahájení a ukončení zasedání,

-doba přerušení zasedání stalo-li se tak,

-jména určených ověřovatelů zápisu,

-pořad jednání zasedání,

-průběh rozpravy se jmény řečníků,

-podané návrhy a protinávrhy,

-výsledek hlasování,

-Podané dotazy a návrhy,

- schválené znění usnesení,

-další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.

4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta, místostarosta, určení ověřovatelé a zapisovatel. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předává k archivaci.

5. Zápis, nebo usnesení je možné zveřejnit na úřední desce obce Plch pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“),

6. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Námitka musí být podána písemně nejpozději 10 dnů před zasedáním zastupitelstva obce prostřednictvím obecního úřadu.

XVI.

Zabezpečení a kontrola usnesení

Zastupitelstvo obce projedná obsah usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na svém nejbližším zasedání. Na základě projednání provádí opatření k naplnění usnesení. Kontrolní výbor kontroluje výsledky plnění usnesení, o kontrole pořizuje zápis, který předkládá zastupitelstvu obce.

XVII.

Závěrečné ustanovení.

Jednací řád projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Plch na svém zasedání dne 20.12.2018

Dne: 20. 12. 2018

Martin Půlpán
starosta obce

Šárka Sporišová Králová
místostarosta obce

ANCHOR_TOP_TITLE